Política de Privacitat

1. Informació inicial
L’ESCOLA PETIT ESTEL LA NOVA, S.L. considera que la teva informació personal és molt important. Per aquest
motiu, la tractem d'una manera confidencial i segura. Ens comprometem a garantir la privacitat de les dades
personals en tot moment i a no recaptar informació innecessària.
Per accedir a la nostra web no has de registrar-te prèviament. En el cas que necessitis més informació, pots
contactar amb nosaltres a través del formulari que pots trobar a la nostra pàgina web, sempre que aquests
d'acord amb la nostra política de privacitat, la qual hauràs d'acceptar per deixar constància del teu
consentiment exprés acceptant el tractament de dades amb les finalitats indicades.
D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com amb la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li facilitem
la informació del tractament de les seves dades a través de la Present Política de Privacitat.
2. Qui tracta les dades?
Responsable: ESCOLA PETIT ESTEL LA NOVA, S.L.
NIF: B61526869
Domicili social: C/ del Puig Novell, 18 i 33 - 08221 Terrassa (Barcelona)
3. Qui és el Delegat de Protecció de Dades?
Delegat de Protecció de Dades: TARINAS VILADRICH ADVOCATS I PROCURADORS, S.L.P.
Correu Electrònic: dpd@lanova.cat
4. Quines dades recopilem, per a quines finalitats, i durant quant temps?

TRACTAMENTS DE DADES

FINALITAT I LEGITIMACIÓ

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

Formulari de contacte i informa’t

Donar resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades per l'usuari, sent la legitimació del tractament el consentiment exprés d'acord amb l'article 6.1.a) del RGPD.

Les dades es conservaran fins a haver resolt la sol·licitud. En tot cas, es podran conservar per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat

Treballa amb nosaltres

Les dades seran tractades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i analitzar el seu perfil per a participar en els processos de selecció del personal, sent la base el consentiment exprés d'acord amb l'art. 6.1.a) del RPGD

Les dades es mantindran durant 2 anys. Passat aquest període es destruiran.

Tramesa de comunicacions informatives de l'entitat i Newsletter

 

Subscripció a novetats, promocions i ofertes de l'entitat, essent la legitimació del tractament el consentiment exprés d'acord amb l'art. 6.1.a) del RPGD

Les dades es conservaran mentre duri la subscripció a la Newsletter o l' interessat exercici el dret d' oposició o supressió de les dades. En tot cas, es podran conservar per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d' aquesta finalitat

Gestió del correu electrònic

Les finalitats del tractament de dades són resposta a consultes rebudes, així com la gestió de la relació comercial i/o professional, essent la base jurídica relació contractual entre el Responsable del Tractament i l'interessat, d'acord amb l'article 6.1.b) del RGPD

Les dades recaptades seran conservades durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recaptades, i en tot cas per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se d'aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa corresponent

5. A qui es comunicaran les dades?
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.
6. Es realitzen transferències internacionals de dades?
No es realitzen Transferència Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.
7. Quins drets tens com a usuari i com pots exercir-los?
6.1 Dret d' accés
Com a usuari, pots demanar-nos que t'expliquem que fem amb les teves dades personals.
A més, pots sol·licitar-nos informació sobre la finalitat del tractament de les teves dades personals, durant
quant temps conservem les teves dades, que drets tens com a usuari, si les teves dades han estat transmeses
a un tercer país o a una organització internacional, de l'existència de decisions automatitzades o de si existeix
elaboració de perfils a la web, entre d'altres.
6.2 Dret de rectificació
Si les dades personals que has posat a la nostra disposició són inexactes o estan incompletes, tens dret a
rectificar-les o a completar-les. Posa't en contacte amb nosaltres i rectificarem les dades que sol·licitis.
6.3 Dret a la limitació del tractament
Com a Usuari pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan les teves dades no
siguin exactes, quan consideris que no es fa un bon ús de les teves dades i com a usuari t'oposis a la supressió,
que el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament.
Si s'ha limitat el tractament d'acord amb les condicions anteriors, t'informarem abans que es posi fi a aquesta
limitació.
6.4 Dret de supressió
Pots sol·licitar que eliminem immediatament les teves dades personals. Estem obligats a eliminar aquestes
dades de manera immediata, quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats recaptades. A més, pots
demanar-nos que se suprimeixin les teves dades, quan canviïs d'idea sobre el consentiment, mostris oposició
i no existeixin motius justificats per al tractament, es tractin les teves dades de manera incorrecta, s'hagin de
suprimir per complir amb una obligació legal o que les teves dades siguin obtingudes en relació amb una
oferta legal.
6.5 Dret a la informació
Si has exercit el teu dret de rectificació, supressió o limitació, estem obligats a informar tots els destinataris
als quals se'ls hagin comunicat les teves dades personals sobre aquesta rectificació, supressió o limitació del
tractament, tret que això resulti impossible o suposi un esforç desproporcionat.
Com a Usuari tens dret que el responsable t'informi sobre qui són aquests destinataris.
Dret a la portabilitat de dades
Tens dret a rebre les dades personals que ens has facilitat en un format estructurat, d'ús comú i de lectura
mecànica. A més, tens dret a transmetre aquestes dades a un altre responsable sense que nosaltres puguem
impedir-ho.
6.6 Dret d' oposició
Com a usuari tens dret a oposar-te en qualsevol moment, per raons derivades de la teva situació particular,
que utilitzem les dades personals posades a la nostra disposició.
Deixarem de tractar les teves dades personals llevat que tinguem motius legítims convincents per usar-les,
que prevalguin sobre els teus interessos, drets i llibertats o que el tractament estigui destinat a formular,
exercir o defensar reclamacions.
6.7 Dret a revocar la declaració de consentiment relativa a la protecció de dades
Com a Usuari tens dret a canviar la teva declaració de consentiment relativa a la protecció de dades en
qualsevol moment. Aquest canvi de decisió respecte del consentiment no afectarà la legalitat del tractament
que va tenir lloc d'acord amb el consentiment prestat abans de la seva revocació.
6.8 Decisions individuals automatitzades, inclosa l' elaboració de perfils
Tens dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració
de perfils, que produeixi efectes legals en l'Usuari o l'afecti significativament de manera similar.
6.9 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control
Com a Usuari tens dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular a l'estat
membre de la teva residència, lloc de treball o lloc d'infracció, si consideres que el tractament de les dades
personals crea una violació del RGPD.
6.10
On pots exercir els teus drets?
Pots sol·licitar l'exercici dels teus drets en el següent correu electrònic: dpd@lanova.cat
8. És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de recollida de dades?
Pel que fa als formularis del Lloc Web, hauràs d'emplenar els marcats com a "requerit". No completar les
dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que l'ESCOLA PETIT ESTEL LA NOVA, S.L. no
pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, l’ESCOLA PETIT ESTEL LA NOVA, S.L. quedarà
exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.
Les dades personals que l'Usuari facilita a l’ESCOLA PETIT ESTEL LA NOVA, S.L. han de ser actuals perquè la
informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L'Usuari respondrà de la veracitat de les dades
facilitades.
9. Quines mesures de seguretat tenim implantades?
S’informa que cuidem i utilitzem les teves dades personals seguint la normativa actual en matèria de
protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.
Tenim implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la
seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés
no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos
als quals estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el
que preveu la normativa vigent.