Projecte Educatiu

PEC

A l’Escola Petit Estel – La Nova entenem l’educació com el desenvolupament global del nen. Per això, apostem per l’educació intel·lectual, moral, social, estètica, tècnica, física, religiosa i transcendental en tot el procés educatiu.

 • Som una escola que aposta per l’atenció personalitzada de l’alumne: cada alumne és únic i important.
 • Som una escola catalana amb un fort impuls a l'anglès (Projecte NEP – Immersió en anglès).
 • Som una escola de confessió catòlica, fonamentem l’educació en els valors que defineixen l’humanisme cristià.
 • Som una escola viva, oberta a nous reptes i a noves propostes.

Ens esforcem per ensenyar als nostres alumnes a descobrir, investigar, comprendre, relacionar la importància de l’amistat, l’ordre, l’amor, la responsabilitat, el respecte per l’entorn cultural, natural i social, el respecte, la valoració d’un mateix i dels altres, la companyonia per poder transmetre sentiments, emocions i potenciar l’autoestima.

L’objectiu principal de l’Escola és donar a cada nen allò que necessita:

 • Donar una formació humana i integral als alumnes, respectant els diferents ritmes d'aprenentatge.
 • Aconseguir un desenvolupament total de la personalitat.
 • Respectar els drets i llibertats fonamentals inherents a la naturalesa i dignitat de les persones.
 • Adquirir els hàbits de convivència, intel·lectuals i de treball.
 • Adquirir capacitats per a l’exercici d’activitats professionals.

IDIOMES

ESCOLA PLURILINGÜE

Projecte pioner i únic a Terrassa des del 2015.

ENGLISH – Projecte NEP – English Project

 • Immersió en anglès. L’anglès com a llengua vehicular.
 • Projecte avalat pel Departament d’Ensenyament. Escola GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme).
 • Tutoria en anglès a I4, I5, 1r, 3r i 5è.
 • Speakers nadius a les aules.
 • Assoliment dels diferents nivells d’exàmens Cambridge.

CATALÀ

 • La llengua vehicular d’ensenyament és el català, juntament amb l’anglès.

FRANÇAIS

 • 2h setmanals de francès a 5è i 6è de primària.
 • A ESO, es cursa el francès com a optativa (2h setmanals).
 • Assoliment dels diferents nivells d’exàmens DELF.

DEUTSCH

 • A ESO, es cursa l’alemany com a optativa (2h setmanals).

ITALIÀ

 • Les estones de piscina, en italià!

CASTELLANO

 • El castellà es cursa com a assignatura partir de 1r de primària.

IDEARI

Un dels trets distintius de l’Escola Petit Estel – La Nova és la nostra implicació en l'educació en valors imprescindibles per a la societat actual com el respecte, la tolerància, la convivència o el servei envers els altres.

L’Objectiu de l’Escola és donar a cada alumne allò que necessita per aconseguir que tothom, segons les seves capacitats i possibilitats, assoleixi l’èxit escolar. Per a la nostra Escola, cada alumne/a és únic i important.

Per a nosaltres, l’èxit més important de l’Escola és poder formar persones íntegres, compromeses i amb valors. Aquesta formació global, tant a nivell humà com acadèmic, els prepararà pel món professional amb les màximes garanties d’èxit i satisfacció personal.

Treballem perquè així sigui!

ATENCIÓ PERSONALITZADA

A l’Escola proporcionem una atenció molt individualitzada per fer que els alumnes que van bé vagin encara millor i que els alumnes amb dificultats rebin els instruments adequats per seguir avançant. Es fa un seguiment de l’alumne a través d’una acció tutorial important amb una relació constant amb la família.

Un gabinet psicològic s’encarrega d’efectuar proves periòdiques per tal de detectar les mancances de grup o individuals, detectar els trastorns d’aprenentatge de forma precoç, i informar mestres i pares sobre l’evolució de cadascú. També a 4t d’ESO, oferim als alumnes orientació acadèmica i professional.

Els desdoblaments i el treball en grups reduïts en matèries troncals, com matemàtiques, llengua catalana i anglesa, afavoreixen a millorar el rendiment acadèmic.

LES NOFC

El document Normes d’Organització i Funcionament del Centre recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l’estructura, defineix els vincles, recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l’Escola; fixa els procediments, adapta la normativa general a la nostra realitat i estableix l’específica pel nostre centre educatiu.

És un document viu amb constant renovació a proposta de tots els sectors, per a la millora i compliment de la seva funció i és aprovat pel Consell Escolar.